Vertiginous Golf – SKIDROW [Sport | 2015]

hoangbeat1994 May 12, 2015 163 Lượt xem
Danh mục:

Vertiginous Golf – SKIDROW

Yêu cầu về phần cứng:
Tối thiểu:
OS: XP SP3 and above
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 512MB graphics card
Hard Drive: 2 GB available space
Additional Notes: 3GB RAM

Đề nghị:
OS: XP SP3 and above
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 512MB graphics card
Hard Drive: 2 GB available space
Additional Notes: 3GB RAM

V-Z Vertiginous.Golf-SKIDROW.Jenty.VNZ.iso

Để lại ý kiến của bạn