Tiểu Sử

Quyền Bình Đẳng SD

Quyền Bình Đẳng

Câu chuyện về Ruth Bader Ginsburg, cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng và những gì cô phải vượt qua để trở thành một thẩm phán tòa án Tối cao Hoa Kỳ.