SD
2196 lượt xem Download
Trò Chơi Trốn Tìm

Trò Chơi Trốn Tìm (2014)

Hide and Seek | Amorous

2014 UK, USA 82 min English

Đạo diễn

Joanna Coates

Diễn viên

Josh O’Connor, Hannah Arterton, Rea Mole, Daniel Metz

Nội dung

Four fragile young people flee London to start an unconventional utopia, creating a world of fantasy that overwhelms them.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 2723176
  • Director: Joanna Coates
  • Actors: Josh O’Connor, Hannah Arterton, Rea Mole, Daniel Metz
  • Writer: Daniel Metz, Joanna Coates
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 4.5/10 (theo IMDb)
  • Country: UK, USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn